• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Søknadsfrist: 15.03.21

Sandefjord - Tilskudd og støtteordninger

Søk tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Alle lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert  i Frivillighetsregisteret , og har medlemmer bosatt i Sandefjord kommune, oppfordres til å søke midler.

Formål
Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant flyktninger, innvandrere og deres barn.

Målgruppe
Målgruppen er flyktninger, innvandrere, deres barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger
• Del A) Støtte til frivillige tiltak i lokalsamfunn og driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner. Møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn. Tiltakene skal være knyttet til integrering av personer med innvandrerbakgrunn. Delmål: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskp. Herunder støttes I arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold I lokalsamfunn.
• Del B) Støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, kunnskap i det norske samfunnet og informasjonstiltak om lover og lokalt organisasjonsliv. Delmål: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
• Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og til mentorordning for utsatte personer. Det kan gis støtte til kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber med samme tematikk. Delmål: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Hva kan støtte brukes til?
Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.

Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge. Det gis ikke heller ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Økonomisk ramme for ordningen
Totalt er rammen for tilskuddsordningen ca. 1 mill. kr i 2021. Av dette vil ca. 30 % fordeles på søknader knyttet til del A, ca. 50 % til del B og ca. 20 % til del C. Driftsstøtte til lokale innvandrer-organisasjoner (andel av del A) vil bli fordelt etter antall medlemmer i organisasjonene.

Kriterier for tilskuddsordningen:
• Organisasjonen gjennomfører aktiviteter/tiltak, som har som formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd. Forventet nytteeffekt skal synliggjøres gjennom beskrivelse av planlagte eller igangsatte aktiviteter/tiltak.
• Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen. 
• Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor.

Tildelingskriterier for driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner:
• Lokale innvandrerorganisasjoner må ha eksistert i minimum ett år, ha minst 30 betalende medlemmer for å kunne få støtte.
• Tildelingen baseres på antallet betalende medlemmer bosatt i kommunen, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
• For å motta driftsstøtte skal lokale innvandrerorganisasjoner i tillegg bidra aktivt til å oppnå mål for ordningen (se hovedmål for ordningen og delmål A).
• Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar statlig støtte over ordningen for tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom den norske kirke.

Kommunens vurderingskriterier:
• Kommunen vurderer søknadene fra organisasjoner, og gjør vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig vurdering.
• Vurderingen skal skje på grunnlag av i hvilken grad tiltak/aktivitet som får midler kan bidra til å nå målene for ordningen, og i hvilken grad målgrupper for tilskuddsordningen blir berørt.
• At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige
• At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete og målbare
• Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
• En realistisk fremdriftsplan
• Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
• At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
• At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
• At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
• Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)
• Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A).


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Elektroniske vedlegg kan du sende med skjemaet automatisk:

  1. Gå til fanen "Vedlegg" i skjemaet.
  2. Trykk på knappen. Bla gjennom (browse) for å velge et dokument som du har tilgang til fra PC-en din.
  3. Trykk på knappen Last opp.
  4. Gjenta hvis du skal legge ved flere filer. Dokumentene listes opp på denne siden.
  5. Trykk på knappen Neste side når du er ferdig med å velge filer.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema og opplasting av vedlegg.
Vennligst vent...

Loader